How to fix Windows cannot access \\NAS drive Error Code 0x80070035, 0x80004005

windows 10, windows 11, windows server 2019 เป็นต้นไปจะเจอปัญหาเรื่อง SMB v1 ที่ไม่ได้เปิดใช้งานเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย แต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่แม้ว่าจะเปิดใช้ SMB แล้ว ก็ยังเข้่าไม่ได้ นั่นเป็นเพราะ Policy ที่ถูกยกระดับขึ้น โดย Policy […]

ว่าด้วยเรื่องการติดป้ายบนสายสัญญาณเครือข่าย

ปัญหาที่เคยเจอกับ tag หรือ label เดิมคือ มันจะมีเข็มขัดติดไว้แบบ 111, 222, C01, A เป็นต้น ซึ่งในตึกที่มี switch มากกว่า 1 ตัวมันจะยากมากที่เราจะหาเจอว่ามันต่อกับ switch ตัวไหน Rack ไหน […]

การตั้งค่า Endian VPN เพื่อใช้งานจากภายนอก

โจทย์ของวันนี้คือ พบเหตุการณ์ไม่คาดคิด ที่ทำให้ระบบเครือข่าย Access Point แบบ point to point ล่ม เช่น เครื่องพัง เสาล้ม สายขาด เป็นต้น แต่ว่า Site ดังกล่าวมี Internet สำรองอยู่แล้ว […]