beautiful and nice font for quote

วันนี้นั่งหา font ตั้งนาน กว่าจะได้ Quote Style แบบที่ต้องการ สรุป font ที่มากับเครื่อง อาทิเช่น
Arial, Browallia จะมี quote style แบบเหลี่ยมๆ แบบในรูป