fingerscan

ขั้นตอนการลงทะเบียนลายนิ้วมือบุคลากรใหม่ เครื่อง HIP

ขั้นตอนการลงทะเบียนลายนิ้วมือบุคลากรใหม่ มีดังนี้ แจ้งดำเนินการในระบบ ISR เข้าระบบ ICT Service & Repair เพื่อบันทึกการลงทะเบียน เปิดใบงาน 1 คน ต่อ 1 ใบงาน รายละเอียดที่ต้องระบุมี “ชื่อ นามสกุล, ตำแหน่ง, ประเภทการจ้าง, หน่วยงาน” จากนั้นพิมพ์แบบ “ICT1 ขอความร่วมมือให้ดำเนินการ” จากนั้นให้ผู้ลงทะเบียนลงลายมือชื่อเพื่อรับรองเอกสาร สำหรับส่งแนบให้ผู้บริหารรับทราบ และกดรับเรื่องในระบบ ISR เพื่อดำเนินการต่อ เปิดไฟล์ ATH-Member-list-fingerscan ในไฟล์นี้จะเป็นตารางรายชื่อบุคลาการที่ลงทะเบียนลายนิ้วมือ ซึ่งไฟล์นี้จะมี sheet ที่ใช้กรอกข้อมูลคือ “รวมทุกประเภท” (ภาพแรก) ส่วนข้อมูลสำหรับการ Import จะอยู่ใน Sheet1 (ภาพสอง) ซึ่งทำสูตรไว้แล้ว หากมีการเพิ่มรายชื่อใหม่ ในsheet: รวมทุกประเภท ข้อมูลก็จะขึ้นใน sheet1 อัตโนมัติ เมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้ Save ไฟล์และปิดไปได้เลย เชื่อมต่อเครื่อง Scan […]