curl

บันทึกการทำ Auto Backup ด้วย batch แจ้งผ่าน Line Notify API

ทุกวันนี้แต่ละวันมีข้อมูล (Data) ที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์จำนวนมหาศาลมาก พอข้อมูลมากขึ้น พื้นที่จัดเก็บ (Storage) ก็ต้องเพิ่มตามไปด้วย และสิ่งสำคัญลำดับถัดมาก็คือ พื้นที่สำหรับสำรองข้อมูล (Backup) ก็ต้องมีมากขึ้น และวิธีการจัดเก็บก็มีเทคนิควิธีการมากมาย แล้วแต่สภาพแวดล้อม และกำลังทรัพย์ที่สามารถจัดสรรได้ ผมเคยใช้ Software สำเร็จรูปสำหรับ backup มันช่วยอำนวยความสะดวกในการสำรองข้อมูลได้มาก และราคาก็จะสูงขึ้นไปตาม features ที่ใช้งานได้ คุณลักษณะเด่นๆ ของ software แต่ละตัวก็จะแตกต่างกันออกไป เช่น รองรับการเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่หลากหลาย, มี FTP SFTP SSH, ทำ snapshot, version control, schedule backup, เป็นต้น วันนี้จะเสนอวิธีช่วยตัวเองแบบง่ายๆ โดยไม่พึ่ง software ราคาแพงกัน ผังการทำงานเป็นดังนี้ เตรียมข้อมูลที่จะสำรอง ทำรายการของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลใดๆ บีบให้เป็นก้อนเดียวและบันทึกชื่อเป็นวันที่ ส่งไปเก็บที่ปลอดภัย ส่งไปเก็บบน cloud แจ้งเข้า Line Notify ซึ่งไฟล์ backup.bat […]