แนะนำเครื่องมือช่วย MySQL/MariaDB Tuning อย่างง่าย

เดิมทีการทำ SQL tuning เป็นศาสตร์ที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ และต้องให้เวลากับมัน ต้องศึกษาจาก best prectice หลายแหล่ง เพื่อให้ได้การตั้งค่าที่เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละรูปแบบ วันนี้เลยจะแนะนำเครื่องมือ ที่ช่วยให้การ tuning นั้นง่ายขึ้น ไม่ต้องทำความเข้าใจทั้งหมดในครั้งเดียว แต่ค่อยๆ ปรับไปได้ ด้วยกระบวนการนี้ทำให้เราลดระยะเวลาในการดำเนินการได้เยอะ

รู้จักกับ MySQL Tuning-Primer.sh

เป็น shell script ที่พัฒนาโดย Matthew Montgomery โดย script จะทำงานโดยดูข้อมูลจาก SHOW STATUS LIKE... และ SHOW VARIABLES LIKE... เพื่อสร้างคำแนะนำสำหรับตั้งค่า server โดยคำแนะนำจะมีหัวข้อต่อไปนี้

Currently it handles recommendations for the following:

 • Slow Query Log
 • Max Connections
 • Worker Threads
 • Key Buffer [MyISAM only]
 • Query Cache
 • Sort Buffer
 • Joins
 • Temp Tables
 • Table (Open & Definition) Cache
 • Table Locking
 • Table Scans (read_buffer) [MyISAM only]
 • InnoDB Status

ซึ่งก็เพียงพอแล้วสำหรับการปรับแต่งเบื้องต้นเพื่อให้ทราบถึงการตั้งค่าพื้นฐานนั้นเหมาะสมกับ Server ที่เรากำลังใช้งานหรือไม่ โดยคำแนะนำก็จะมีการแบ่งเป็นสี เขียว, เหลือง และ แดง

ตั้งค่าการใช้งาน

ก่อนอื่นให้เรา SSH เข้าไปยังเครื่อง server linux ที่ติดตั้ง MySQL/MariaDB ไว้ จากนั้นตั้งค่า user, password ของ MySQL โดยการสร้างไฟล์ .my.cnf ขึ้นมาใน home ของเราเองได้เลย

nano ~/.my.cnf

กรอกข้อมูล user, password สำหรับเชื่อมต่อ MySQL/MariaDB ให้ถูกต้อง ค่า variable นี้ต้องอยู่ใน section ของ [client] หรือจะใช้ [mysql] ก็ได้เช่นกัน เสร็จแล้วบันทึก

[client]
user=
password=

การใช้งานแสนง่าย

เข้าไปที่ลิงค์นี้ https://github.com/BMDan/tuning-primer.sh เพื่อดาวน์โหลด แต่หากไม่ต้องการ download ก็สามารถใช้งานผ่าน curl ได้เลย (มันก็ไม่ต่างกันหรอก)

curl -L https://raw.githubusercontent.com/BMDan/tuning-primer.sh/main/tuning-primer.sh | bash

เจ้า script ตัวนี้ก็จะทำการ recommend ออกมาเป็นข้อๆ พร้อมกับสี ที่สังเกตุได้ง่าย อันไหนแดง ก็ต้องไปปรับแก้ไขใหม่ การแก้ไขการกำหนดค่าของ MySQL/MariaDB นั้นให้แก้ที่ไฟล์ /etc/mysql/my.cnf

nano /etc/mysql/my.cnf

ใน section [mysqld] เราจะกำหนดค่าที่ระบบแนะนำ เช่น

[mysqld]
innodb_buffer_pool_size     = 26G
innodb_log_file_size      = 26G
innodb_log_buffer_size     = 128M
innodb_flush_log_at_trx_commit = 0
innodb_flush_method       = O_DSYNC

# Cache only tiny result sets, so we can fit more in the query cache.
query_cache_limit        = 128K
query_cache_size        = 0

ทั้งนี้การตั้งค่าเอง ผมก็หาวิธีง่ายๆ มาประกอบ โดย วิธีแรก เราไปหา template ของ my.cnf ที่ทำไว้แล้วเอามาลอก ยกตัวอย่างเช่น gist ของท่านนี้ https://gist.github.com/fevangelou/fb72f36bbe333e059b66 โดยการเอา recommend จาก script มาค้นหาดูว่า เขากำหนดค่าอย่างไร และในกลุ่มนั้นต้องกำหนดอะไรเพิ่มเติมบ้าง เราก็สามารถนำมาประยุกค์ใช้ได้เลย

# === Optimized my.cnf configuration for MySQL/MariaDB (on Ubuntu, CentOS, Almalinux etc. servers) ===
#
# by Fotis Evangelou, developer of Engintron (engintron.com)
#
# ~ Updated December 2021 ~
#
#
# The settings provided below are a starting point for a 8-16 GB RAM server with 4-8 CPU cores.
# If you have different resources available you should adjust accordingly to save CPU, RAM & disk I/O usage.
#
# The settings marked with a specific comment or the word "UPD" (after the value)
# should be adjusted for your system by using database diagnostics tools like:
#
# https://github.com/major/MySQLTuner-perl
# or
# https://github.com/BMDan/tuning-primer.sh
#
# Run either of these scripts before optimizing your database, at least 1 hr after the optimization & finally
# at least once a day for 3 days (without restarting the database) to see how your server performs and if you need
# to re-adjust anything. The more MySQL/MariaDB runs without restarting, the more usage data it gathers, so these
# diagnostics scripts will report in mode detail how MySQL/MariaDB performs.
#
#
# IMPORTANT NOTE: If there is NO comment after a setting value, then 99,9% of the times you won't need to adjust it.
#
#
# --- THINGS TO DO AFTER YOU UPDATE MY.CNF - TROUBLESHOOTING ---
#
# If any terminal commands are mentioned, make sure you execute them as "root" user.
#
# If MySQL or MariaDB cannot start (or restart), then perform the following actions.
#
# 1. If the server had the stock database configuration and you added or updated any
#  "innodb_log_*" settings (as suggested below), then execute these commands ONLY
#  the first time you apply this configuration:
#
#  $ rm -rvf /var/lib/mysql/ib_logfile*
#  $ chown -R mysql:mysql /var/lib/mysql
#  $ service mysql restart
#
#  or use the shorthand command:
#  $ rm -rvf /var/lib/mysql/ib_logfile*; chown -R mysql:mysql /var/lib/mysql; service mysql restart
#
# 2. If the setting "bind-address" is not commented out, then make sure the file /etc/hosts is
#  properly configured. A good example of a "clean" /etc/hosts file is something like this:
#
#  127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
#  ::1    localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
#  1.2.3.4  hostname.domain.tld hostname # <-- Replace accordingly!
#
#  Finally restart the database service:
#
#  $ service mysql restart
#
# 3. If the database service cannot restart even after the first 2 steps, make sure the database data folder
#  (common for either MySQL or MariaDB) "/var/lib/mysql" is owned by the "mysql" user AND group.
#  Additionally, the folder itself can have 0751 or 0755 file permissions. To fix it, simply do this:
#  $ chown -R mysql:mysql /var/lib/mysql
#  $ chmod 0755 /var/lib/mysql
#
#  Finally restart the database service:
#
#  $ service mysql restart
#
#
# ~ FIN ~

[mysql]
port              = 3306
socket             = /var/run/mysqld/mysqld.sock

[mysqld]
# === Required Settings ===
basedir             = /usr
bind_address          = 127.0.0.1 # Change to 0.0.0.0 to allow remote connections
datadir             = /var/lib/mysql
#default_authentication_plugin = mysql_native_password # Enable in MySQL 8+ or MariaDB 10.6+ for backwards compatibility with common CMSs
max_allowed_packet       = 256M
max_connect_errors       = 1000000
pid_file            = /var/run/mysqld/mysqld.pid
port              = 3306
skip_external_locking
skip_name_resolve
socket             = /var/run/mysqld/mysqld.sock
tmpdir             = /tmp
user              = mysql

# === SQL Compatibility Mode ===
# Enable for b/c with databases created in older MySQL/MariaDB versions
# (e.g. when using null dates)
#sql_mode            = ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION,ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES
# Crappy SQL queries/schema? Go bold!
#sql_mode            = ""

# === InnoDB Settings ===
default_storage_engine     = InnoDB
innodb_buffer_pool_instances  = 4   # Use 1 instance per 1GB of InnoDB pool size - max is 64
innodb_buffer_pool_size     = 4G  # Use up to 70-80% of RAM
innodb_file_per_table      = 1
innodb_flush_log_at_trx_commit = 0
innodb_flush_method       = O_DIRECT
innodb_log_buffer_size     = 16M
innodb_log_file_size      = 1G
innodb_sort_buffer_size     = 4M  # UPD - Defines how much data is read into memory for sorting operations before writing to disk (default is 1M / max is 64M)
innodb_stats_on_metadata    = 0
#innodb_use_fdatasync      = 1   # Only (!) for MySQL v8.0.26+

#innodb_temp_data_file_path   = ibtmp1:64M:autoextend:max:20G # Control the maximum size for the ibtmp1 file
#innodb_thread_concurrency   = 4   # Optional: Set to the number of CPUs on your system (minus 1 or 2) to better
                    # contain CPU usage. E.g. if your system has 8 CPUs, try 6 or 7 and check
                    # the overall load produced by MySQL/MariaDB.
innodb_read_io_threads     = 64
innodb_write_io_threads     = 64
#innodb_io_capacity       = 2000 # Depends on the storage tech - use 2000 for SSD, more for NVMe
#innodb_io_capacity_max     = 4000 # Usually double the value of innodb_io_capacity

# === MyISAM Settings ===
# The following 3 options are ONLY supported by MariaDB & up to MySQL 5.7
# Do NOT un-comment on MySQL 8.x+
#query_cache_limit       = 4M  # UPD
#query_cache_size        = 64M  # UPD
#query_cache_type        = 1   # Enabled by default

key_buffer_size         = 24M  # UPD

low_priority_updates      = 1
concurrent_insert        = 2

# === Connection Settings ===
max_connections         = 100  # UPD - Important: high no. of connections = high RAM consumption

back_log            = 512
thread_cache_size        = 100
thread_stack          = 192K

interactive_timeout       = 180
wait_timeout          = 180

# For MySQL 5.7+ only (disabled by default)
#max_execution_time       = 90000 # Set a timeout limit for SELECT statements (value in milliseconds).
                    # This option may be useful to address aggressive crawling on large sites,
                    # but it can also cause issues (e.g. with backups). So use with extreme caution and test!
                    # More info at: https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/server-system-variables.html#sysvar_max_execution_time

# For MariaDB 10.1.1+ only (disabled by default)
#max_statement_time       = 90  # The equivalent of "max_execution_time" in MySQL 5.7+ (set above)
                    # The variable is of type double, thus you can use subsecond timeout.
                    # For example you can use value 0.01 for 10 milliseconds timeout.
                    # More info at: https://mariadb.com/kb/en/aborting-statements/

# === Buffer Settings ===
# Handy tip for managing your database's RAM usage:
# The following values should be treated carefully as they are added together and then multiplied by your "max_connections" value.
# Other options will also add up to RAM consumption (e.g. tmp_table_size). So don't go switching your "join_buffer_size" to 1G, it's harmful & inefficient.
# Use one of the database diagnostics tools mentioned at the top of this file to count your database's potential total RAM usage, so you know if you are within
# reasonable limits. Remember that other services will require enough RAM to operate properly (like Apache or PHP-FPM), so set your limits wisely.
join_buffer_size        = 4M  # UPD
read_buffer_size        = 3M  # UPD
read_rnd_buffer_size      = 4M  # UPD
sort_buffer_size        = 4M  # UPD

# === Table Settings ===
# In systemd managed systems like Ubuntu 16.04+ or CentOS 7+, you need to perform an extra action for table_open_cache & open_files_limit
# to be overriden (also see comment next to open_files_limit).
# E.g. for MySQL 5.7, please check: https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/using-systemd.html
# and for MariaDB check: https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
table_definition_cache     = 40000 # UPD
table_open_cache        = 40000 # UPD
open_files_limit        = 60000 # UPD - This can be 2x to 3x the table_open_cache value or match the system's
                    # open files limit usually set in /etc/sysctl.conf and /etc/security/limits.conf
                    # In systemd managed systems this limit must also be set in:
                    # - /etc/systemd/system/mysql.service.d/override.conf (for MySQL 5.7+ in Ubuntu) or
                    # - /etc/systemd/system/mysqld.service.d/override.conf (for MySQL 5.7+ in CentOS) or
                    # - /etc/systemd/system/mariadb.service.d/override.conf (for MariaDB)
                    # otherwise changing open_files_limit will have no effect.
                    #
                    # To edit the right file execute:
                    # $ systemctl edit mysql (or mysqld or mariadb)
                    # and set "LimitNOFILE=" to something like 100000 or more (depending on your system limits for MySQL)
                    # or use "LimitNOFILE=infinity" for MariaDB only.
                    # Finally merge the changes with:
                    # $ systemctl daemon-reload; systemctl restart mysql (or mysqld or mariadb)

max_heap_table_size       = 128M # Increase to 256M or 512M if you have lots of temporary tables because of missing indices in JOINs
tmp_table_size         = 128M # Use same value as max_heap_table_size

# === Search Settings ===
ft_min_word_len         = 3   # Minimum length of words to be indexed for search results

# === Binary Logging ===
disable_log_bin         = 1   # Binary logging disabled by default
#log_bin                # To enable binary logging, uncomment this line & only one of the following 2 lines
                    # that corresponds to your actual MySQL/MariaDB version.
                    # Remember to comment out the line with "disable_log_bin".
#expire_logs_days        = 1   # Keep logs for 1 day - For MySQL 5.x & MariaDB before 10.6 only
#binlog_expire_logs_seconds   = 86400 # Keep logs for 1 day (in seconds) - For MySQL 8+ & MariaDB 10.6+ only

# === Error & Slow Query Logging ===
log_error            = /var/lib/mysql/mysql_error.log
log_queries_not_using_indexes  = 0   # Disabled on production
long_query_time         = 5
slow_query_log         = 0   # Disabled on production
slow_query_log_file       = /var/lib/mysql/mysql_slow.log

[mysqldump]
# Variable reference
# For MySQL 5.7+: https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/mysqldump.html
# For MariaDB:   https://mariadb.com/kb/en/library/mysqldump/
quick
quote_names
max_allowed_packet       = 1024M

ยุคที่ขับเคลื่อนด้วย AI

อีกวิธีที่สะดวกไม่แพ้กัน ก็คือการเอา AI มาช่วย อย่าง ChatGPT มาช่วย โดยเราเอา recomment โยนไปให้ chatGPT สร้าง valiable กลับมาให้ ดังภาพ

ข้อความที่ผมถาม

ข้อความที่ ChatGPT ตอบ

  log-queries-not-using-indexes
  join_buffer_size=2M

เป็นคำตอบที่ครบถ้วน และเข้าใจง่าย ประหยัดเวลาเราได้มาก ไม่ต้องไปนั่งค้นหาจาก Search Engine แล้วตัวมานั่งหาทีละลิงค์อีกต่อไปแล้ว

สรุป

โดยเนื้อหาสำคัญ เราก็ควรมีความเข้าใจด้วยว่าเราจะ tuning ไปเพื่ออะไร ปัญหาที่เราต้องการแก้คืออะไร มันอาจจะใช้การ tuning เพียงอย่างเดียวไม่ได้ อาจต้องใช้กระบวนการอื่นร่วมด้วย เช่นการทำ index อย่างเหมาะสม การเลือก query ข้อมูลที่จำเป็น แทนการใช้ * การ join ที่ระมัดระวัง data type ที่ไม่เหมือนกัน ขนาดไม่เท่ากัน และการ join เท่าที่จำเป็นเท่านั้น การปรับโครงสร้างตารางให้สอดคล้องกับข้อมูล column type การใช้ view หรือ store procedure แทนการใช้คำสั่ง query ก็ช่วยได้