วิธีแก้ไข The processing of Group Policy failed gpt.ini from a domain controller

สารภาพว่าเพิ่งหัดใช้งาน Group Policy ใน Domain Controller  เพราะเริ่มขี้เกียจ set ค่าให้ client แต่ละตัว มันช่างเสียเวลาทำมาหากิน ซึ่งก็เล่นๆ ไปจนกระทั่งติดปัญหา หลังจากทดสอบสร้าง GPO (Group Policy Object) ขึ้นมา แล้วสั่ง gpudpate /force บนเครื่อง client ไม่สำเร็จ

 

User policy could not be updated successfully. The following errors were encount
ered:

The processing of Group Policy failed. Windows attempted to read the file \\<FQDN>\sysvol\<FQDN>\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt
.ini from a domain controller and was not successful. Group Policy settings may
not be applied until this event is resolved. This issue may be transient and cou
ld be caused by one or more of the following:
a) Name Resolution/Network Connectivity to the current domain controller.
b) File Replication Service Latency (a file created on another domain controller
has not replicated to the current domain controller).
c) The Distributed File System (DFS) client has been disabled.
Computer policy could not be updated successfully. The following errors were enc
ountered:

The processing of Group Policy failed. Windows attempted to read the file \\<FQDN>\sysvol\<FQDN>\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt
.ini from a domain controller and was not successful. Group Policy settings may
not be applied until this event is resolved. This issue may be transient and cou
ld be caused by one or more of the following:
a) Name Resolution/Network Connectivity to the current domain controller.
b) File Replication Service Latency (a file created on another domain controller
has not replicated to the current domain controller).
c) The Distributed File System (DFS) client has been disabled.

To diagnose the failure, review the event log or run GPRESULT /H GPReport.html f
rom the command line to access information about Group Policy results.

 

เท่าที่หาข้อมูลดู สรุปได้ความว่า

ค้นหาความผิดพลาด

ให้ค้นหา Unique ID ที่มันแจ้งมา ใน GPO ที่เราสร้างไว้ในเครื่อง Domain Controller เนื่องจากมันไม่พบข้อมูล หรือ มีการตั้งค่าบางอย่างไม่ถูกต้อง

แก้ไขปัญหา

คลิกขวาแล้วก็เอา Link Enabled ออก เนื่องจากพบว่า gpo นี้มันทำงานไม่สำเร็จ

ทดสอบที่เครื่อง client

สั่ง run gpupdate /force อีกครั้ง

สรุปปัญหา

เนื่องจาก GPO ตัวนี้ยกมาจาก DC ตัวเก่า ขึ้นมาใช้บน VM ซึ่งน่าจะไม่ได้ทำการ backup ไว้ ทำให้ policy ที่ตั้งไว้มันสูญหาย ผมลองเข้าไปตรวจสอบใน DC ตัวที่ทำสำรองไว้ก็ไม่สามารถใช้งาน GPO ได้เช่นกัน