Git Changing a remote’s URL

ใช้สำหรับเปลี่ยน remote-url ในกรณีที่เรา clone มาแล้ว แต่เกิิด repo บน github ถูกเปลี่ยน แต่บน local ไม่ได้เปลี่ยนตาม ให้เรา set remote url ใหม่ดังนี้ ซึ่งกรณีที่จะเปลี่ยนจาก SSH […]