WATER BUCKET CHALLENGE THAILAND

เห็นแนวคิดแปลกๆ คนของคนทำภาพนี้ ก็เลยสงสัยว่าต้องการจะสื่อถึงอะไร? สื่อถึงความขาดแคลนน้ำดื่มของคนแถบแอฟริกา ความอดอยาก ยากจน ขาดแคลนน้ำดื่ม หรือ ต้องการสื่อถึงความไม่เท่าเทียมทางสังคม? ผมงงมากๆ ว่าเขาต้องการอะไร ภาพนี้มันอธิบายอะไรไม่ได้เลยจริงๆ