Windows Terminal SSH access with Ed25519 Private key

หัวเรื่องสำคัญของบทความนี้คือ จะใช้ Windows Terminal เชื่อมต่อผ่าน SSH ไปยังเครื่อง Linux Server โดยใช้ Private Keys ซึ่งโดยมากคนที่ใช้ Windows จะคุ้นเคยกับ Putty และหลายคนก็ใช้ SSH Key ในการเข้าใช้งาน […]