why php cannot resize large image imagecreatefromjpeg()

เมื่อทำเว็บเกี่ยวกับการอัพโหลดรูปภาพ เราจำเป็นต้องทำการ resize ขนาดของรูปเพื่อให้ พอดีกับกรอบที่ต้องการ พูดกันในแง่ของ user ก็คือ user บางคนไม่มีความสามารถในการย่อไฟล์ภาพ (resize image) อันเนื่องมาจาก ไม่มีโปรแกรมย่อ, ย่อไม่เป็น, หรือไม่ต้องการย่อขนาด เราจึงจำเป็นต้องมีการเขียนโปรแกรมเพื่อย่อขนาดของรูปลง เพื่อลดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล ทั้งนี้การอัพโหลดส่วนใหญ่แล้ว รูปที่สามารถอัพโหลดได้ […]