เปรียบเทียบสเปคกลาง ICT 2566 และ 2565 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566

ข้อมูลชุดนี้คัดลอกจากประกาศ “เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566” ซึ่งอาจมีข้อความที่ผิดพลาด หากต้องการใช้อ้างอิงควรตรวจสอบจากประกาศฉบับจริง