Change you words Change your world

ได้ดูคลิปวีดีโอหนึ่งแล้วทำให้ผมมานั่งคิดพ๊อตที่จะเขียนในวันนี้ได้ขึ้นมาทันที ข้อความสั้นๆ ง่ายๆ “Change your words Change you world.” หรือแปลตามภาษาชาวบ้านว่า “เปลี่ยนคำพูดของคุณ เปลี่ยนโลกของคุณ” แต่นัยความมันมากกว่านั้น โดยผมจะสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากคลิปวีดีโอนี้หลังจากที่คุณได้ดูมันแล้ว