จัดการไฟล์ ini หรือ inf ด้วย GPO

สมมุติว่าเรามีเครื่องที่ลงโปรแกรมประเภท Windows Application ที่ต้องมีการตั้งค่า ini file หากมีการแก้ไข config บางอย่าง เราก็ต้องไปแก้ .ini ทุกเครื่อง มันจะดีกว่ามั้ยหากเราสามารถแก้ไขไฟล์ ini ให้กับ computer ทุกเครื่องในเครือข่าย ผ่านการตั้งค่า Group Policy Object

สร้าง GPO เพื่อจัดการกับไฟล์ .ini

เปิด Group Policy Management Console คลิกขวาที่ Group Policy Object ตั้งชื่อและบันทึกให้เรียบร้อย จากนั้นคลิกขวาที่ชื่อ และเลือก Edit

เมื่อเข้ามาสู่หน้า Group Policy Management Editor เลือกไปที่ Computer Configuration » Preferences » Windows Settings » Ini Files คลิกขวา เลือก New » Ini File

💻 Computer Configuration
 📁 Preferences
  📁 Windows Settings
   📁 Ini Files
 1. Action: ในส่วนของ New Ini File Properties ให้กำหนด Action ที่ต้องการ (มีคำอธิบายด้านล่าง)
 2. File Path: ตำแหน่งของไฟล์ ini
 3. Section: คือส่วนทีครอบด้วย [ ]
 4. Property Name: ชื่อตัวแปร
 5. Property Value: ค่าที่กำหนด
 6. จากนั้นคลิก OK

หากต้องการระบุ Property Name อื่น ๆ ก็ต้องคลิกขวา และ New » Ini File ใหม่

Actions

ประเภทของ Action สามารถกำหนดได้ดังนี้ CreateReplaceUpdate, and Delete ซึ่งลักษระการทำงานก็จะแตกต่างกันออกไป

Createใช้เพิ่มค่า section /property ใน .ini หรือ .inf ใหม่ , ใช้สร้างไฟล์ .ini หรือ .inf
Deleteใช้ลบค่า section /property ใน .ini หรือ .inf , ใช้ลบไฟล์ .ini หรือ .inf
Replaceใช้ลบและเพิ่ม section /property ใน .ini หรือ .inf ใหม่, หากมีจะถูกเขียนทับ หากไม่มีจะสร้างใหม่
Updateมีผลลัพท์เหมือนกับ Replace

Result