วิธีแก้ bower ENORESTARGET Tag/branch master does not exist

หลังจากที่ติดตั้ง Cmder แล้วพบปัญหาการใช้งานร่วมกับ Bower คือมันจะแจ้งปัญหาราวๆ นี้

bower ENORESTARGET No tag found that was able to satisfy >= 1.9.0
bower ENORESTARGET Tag/branch master does not exist

เป็นต้น ลองหาวิธีแก้ไขอยู่นาน ก็ไม่ค่อยพบ ทำอยู่หลายวิธี ติดตั้งใหม่ก็แล้ว จนมาเจอกับโพสนี้ 

https://github.com/bower/bower/issues/852#issuecomment-141724402

I found this thread after I experienced some of the same error messages. I found a solution that could be of interest to some users and thought I’d post it here.

When using ConEmu on Windows (Which is a pretty popular terminal replacement) the default option to “Inject ConEmuHk” causes bower to malfunction. For instance, when I go to install jQuery, it will only recognize the 1.x tags. When I un-check the inject option, it recognizes all of the tags.

I’m not sure whether the problem is with ConEmu’s DLL or with bower, but I though I would mention this either way. When running git ls-remote all of the remote tags are listed properly.

Bower: v1.5.2

Git: v2.5.3

EDIT:

Ok, I did some debugging and for those that are having issues with ConEmu, the issue is not with bower. Where bower makes the call value = cmd(‘git’, [‘ls-remote’, ‘–tags’, ‘–heads’, source]).spread(function (stdout) { in GitRemoteResolver.js the stdout variable is getting truncated to 4096 characters. This is a bug in the ConEmuHk DLL.

เข้าไปที่ Setting > Feature แล้วเอาเครื่องหมายถูก [/] Inject ConEmuHK ออกดังภาพครับ จากนั้น save แล้วเปิดใหม่ ทดสอบการใช้งานอีกครั้ง