วิธีแก้ไขปัญหา Fatal error Allowed memory size or Out of memory

การแก้ปัญหา Host แจ้งว่า 
Allowed memory size of 8388608 bytes exhausted

หรือ
Fatal error: Out of memory (allocated 1572864) (tried to allocate 311296 bytes) in /home/user/domains/example.com/public_html/forum/Sources/Load.php on line 1574


เป็นเพราะว่าเราใช้หน่วยความจำ(RAM)เกินที่ระบบกำหนด โดยค่ามาตรฐานของ php นั้นจะกำหนดไว้ที่ 8M แต่เมื่อเป็น PHP5 จะกำหนดไว้ที่ 128M จึงไม่ค่อยเกิดปัญหา Out of Memory การแก้ไขนั้นก็มีตั้งแต่การเข้าไปตั้งค่า memory_limit ให้มีค่าสูงขึ้น แต่ก็ไม่ควรสูงเกินไป

การแก้ไข Out of Memory
เข้าไปแก้ไขไฟล์ php.ini 

memory_limit  = 64M

แก้ไขโดยการวาง Code นี้ไว้บนสุดของไฟล์ที่ต้องการกำหนดค่าแบบชั่วคราว

ini_set('memory_limit', '64M');
หรือแก้ในไฟล์ .htaccess
php_value memory_limit 64M

แต่เมื่อกำหนดไว้สูง ก็จะมีปัญหาตามมาอีก นั้นคือ Allow memory size of … exhausted ซึ่งจะเกิดกับเว็บที่มีปริมาณผู้ใช้งานสูง หรือมี code ที่ใช้แรมเยอะกว่าปกติ หรืออาจจะมี BUG ที่เกิดขึ้นโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม 

top - 19:16:12 up 23:47, 0 users, load average: 0.37, 0.24, 0.19
Tasks: 130 total, 2 running, 127 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
Cpu(s): 6.7%us, 1.5%sy, 0.0%ni, 91.6%id, 0.1%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 1048576k total, 632996k used, 415580k free, 0k buffers
Swap: 0k total, 0k used, 0k free, 0k cached

ด้านบนนี้เป็นการ Monitor ดูการใช้งานของ Host สามารถดูได้ก็ต่อเมื่อเราเช่าเครื่อง Server เป็นของตัวเอง หรือเช่าแบบ VPS ก็สามารถดูได้เช่นกัน แต่สำหรับผู้ที่เช่า Host แบบทั่วไปนั้น ไม่สามารถทำการดูตรงส่วนนี้ได้ วิธีแก้ไขสำหรับเว็บที่มีปริมาณผู้ใช้เยอะ ควรมีการเก็บ Cache file ในหน้าที่มีการใช้งานสูง จะทำให้ช่วยละการประมวลผลของ php ซึ่งหน้าโดยปกติแล้วจะเป็นแบบ Dynamic การทำ Cache นั้น จะทำให้หน้าที่มีผู้ใช้งานเรียกบ่อยๆ เป็นแบบ Static

การทำ cache นั้นช่วยลดการใช้ Memory ได้จริงหรือ?

ผมเองมั่นใจว่า อย่างน้อย หน้าที่ทำ Cache นั้น จะไม่มีการประมวลผลของ php หรือใช้ mysql จึงทำให้ลดภาระการทำงานของ Server ไปในตัว การส่งหน้าที่เป็น Cache แบบ html ธรรมดานั้น จะไม่มีผลต่อ Traffic ของเว็บไซต์แต่อย่างได้ และยังทำให้ผู้ใช้งานเปิดหน้าที่มีผู้ใช้งานสูงๆ ได้ไวขึ้นอีกด้วย

ขั้นตอนการทำ Cache file แบบง่ายๆ

วางcode นี้ไว้บรรทัดบนสุดของไฟล์

<?php
ob_start(); // start the output buffer
$cachefile = “cache/home.html”;
if (file_exists($cachefile)) {
// the page has been cached from an earlier request
include($cachefile); // output the contents of the cache file
exit; // exit the script, so that the rest isnt executed
}
?>

.. Your usual PHP script and HTML here …
code php หรือ html ที่เราใช้งานในหน้านั้นๆ และบรรทัดสุดท้าย ให้ใส่

<?php
 $cachefile = “cache/home.html”;
 $fp = fopen($cachefile, ‘w’); // open the cache file “cache/home.html” for writing
 fwrite($fp, ob_get_contents()); // save the contents of output buffer to the file
 fclose($fp); // close the file
 ob_end_flush(); // Send the output to the browser
?>

ดูรายละเอียดของการทำ cache file เพิ่มเติมที่